Whiteship's Note

Git - Fast Version Control

Good Tools : 2008.08.07 18:05


http://git.or.cz/

CVS, SVN만 알고 있었는데, 새로운게 있었네요. 엄청나게 빠르다는게 장점 중 하나인 것 같습니다. 얼마나 빠르길래;;
top

TAG ,: 1 : ··· : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : ··· : 186 :