Whiteship's Note

Git - Fast Version Control

Good Tools : 2008.08.07 18:05


http://git.or.cz/

CVS, SVN만 알고 있었는데, 새로운게 있었네요. 엄청나게 빠르다는게 장점 중 하나인 것 같습니다. 얼마나 빠르길래;;
top

TAG ,: 1 : ··· : 912 : 913 : 914 : 915 : 916 : 917 : 918 : 919 : 920 : ··· : 2638 :