Whiteship's Note

도미노 피자 VIP 되다..

모하니?/그냥 놀아 : 2008. 4. 17. 12:41


사용자 삽입 이미지


사람들 많은 여의도 한복판 나가서 먹기도 귀찮고.. 종종 시켜먹었더니 VIP가 됐네요. ㅋㅋ
오늘은 스위스 퐁듀..
top

TAG

Write a comment.
: 1 : ··· : 70 : 71 : 72 : 73 : 74 : 75 : 76 : 77 : 78 : ··· : 164 :